Avís legal i condicions d'ús
 

 Avís legal i condicions d'ús del website de Mercacarn S.L.
 
La informació continguda a www.mercacarn.com constitueix un servei d’informació dels diversos productes, ofertes i serveis que ofereix MERCACARN dintre del ram de l’alimentació en el seu sentit més ampli, on s’ofereix l’accés a continguts del sector de l’alimentació de diversa natura.


ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.mercacarn.com exigeix l’acceptació de les normes d’utilització que en cada moment es trobin vigents en aquesta adreça electrònica. 


PROPIETAT INTEL•LECTUAL

El còdex font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els texts, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.mercacarn.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel•lectual i industrial a favor de MERCACARN, S.L., i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, MERCACARN.

L’usuari, única i exclusivament pot utilitzar el material que aparegui en aquesta web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il•lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per MERCACARN.

MERCACARN vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol•licitud d’informació de MERCACARN seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a MERCACARN.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb MERCACARN, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

MERCACARN ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantir la seguritat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptaran les mesures d’indole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol•licitud d’un usuari autoritzat.


COOKIES

Únicament pels casos que s’accedeixi a la web www.mercacarn.com mitjançant un enllaç o banner procedent d’un afiliat de MERCACARN s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador d’altres web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi a la pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.mercacarn.com.


LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT

MERCACARN no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que poguessin succeir com a conseqüència de l’utilització dels continguts de la web, essent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, MERCACARN no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’utilització d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línees telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades. 
La web de MERCACARN conte enllaços a altres web que puguin resultar d’interès pels usuaris. MERCACARN no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides webs en les condicions d’us que es fixin en les mateixes, sota la seva exclusiva responsabilitat.

MERCACARN no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la web www.mercacarn.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

MERCACARN es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstancies descrites.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la web www.mercacarn.com.


POLITICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.


RESERVA

MERCACARN es reserva la facultat en tot moment, sense que calgui previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d’aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que calgui previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web per raó d’eventual necessitat d’efectuar-hi operacions de manteniment, reparació o millores.

MERCACARN es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es poguessin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia al seu aforament propi, i amb independència del lloc on es susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2005 MERCACARN, S.L.
Tots els drets reservats. Avís Legal

------------------------------------------------------------

POLÍTICA DE PRIVACITAT


A través del present avís, MERCACARN, S.L., informa als usuaris de la web www.mercacarn.com, en compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, en relació a la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a MERCACARN, S.L. les dades personals que els hi son sol•licitades per la subscripció i compra dels seus productes o la prestació de serveis en el seu cas.

Per tant, s’informa als usuaris de que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable es MERCACARN, S.L. (NIF B-60358835), amb domicili a carrer Aragó, 393, 08013 Barcelona, duent a terme un tractament automatitzat amb la finalitat de mantenir la relació negocial així com per rebre informació comercial sobre nous productes, ofertes i serveis relacionats.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari de forma veritable, exacte, completa i actualitzada. En cas contrari, MERCACARN, S.L. podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei o producte concret sol•licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en l’elenc normatiu de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a MERCACARN, S.L., a la seva adreça: carrer Aragó, 393, 08013 Barcelona, en la que acrediti la seva identitat. La sol•licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocopia del DNI del interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la que es concreti la sol•licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol•licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol•licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol•licitud no acompleixi els requisits anteriorment citat i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol•licituds respecte de l’exercici del dret de cancel•lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb MERCACARN, S.L.. No obstant, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la rebuda d’informació comercial i/o publicitària.

MERCACARN, S.L. ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol•licitud d’un usuari autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per a rebre comunicacions comercials, relatives únicament a l’àmbit comercial i publicitari, realitzades a través de correu electrònic. En tot moment l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, essent suficient amb dirigir una comunicació escrita a MERCACARN, S.L., a l’adreça: carrer Aragó, 393, 08013 Barcelona o per correu electrònic a l’adreça electrònica mercacarn@mercacarn.com., indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

La web de MERCACARN, S.L. conte enllaços a altres webs que puguin resultar d’interès pels usuaris. MERCACARN, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides webs en les condicions d’us que es fixin en les mateixes, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: mercacarn@mercacarn.com.


© 2005 MERCACARN, S.L.
Tots els drets reservats. Avís Legal 

 Seguretat i confidencialitat de les dades
 
Mercacarn S.L., d'acord amb la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, informa: 
L'accés a alguns dels serveis prestats per Mercacarn S.L. requereix que l'usuari empleni un formulari de dades de caràcter personal que s'incorpora a un fitxer propietat de Mercacarn S.L.. 
La complimentació i posterior enviament del formulari suposarà, tal com hi consta, el consentiment inequívoc de l'usuari perquè les seves dades siguin integrades en un fitxer de titularitat de Mercacarn S.L. i que siguin objecte de tractament tal com consta en l'actual política de privacitat de dades de caràcter personal. La informació relativa a dades personals obtinguda mitjançant els formularis serà exclusivament utilitzada per millorar la prestació de serveis per part de Mercacarn S.L.. Aquesta informació permet la personalització dels serveis i, com a conseqüència, un més gran grau de satisfacció de les necessitats de l'usuari. 
Mercacarn S.L. es compromet a complir amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i especialment el dret que la vigent normativa atorga d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les esmentades dades. Per a l'exercici de qualsevol d'aquests drets l'USUARI haurà de dirigir-se per escrit Mercacarn S.L., a l'adreça següent:
Mercacarn S.L.
Carrer Aragó 393
08013 Barcelona, España
Telèfon de contacte: 934583128
e-mail: info@mercacarn.com

 

 Limitació de responsabilitat
 
Mercacarn S.L. no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la seva web, ni en el seu contingut ni que aquest estigui actualitzat. Així mateix declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres webs i no gestionada pel nostre webmaster, a la qual aquesta pugui remetre per mitjà de links. La funció dels links introduïts a la pàgina web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les webs de destí. Mercacarn S.L. no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços. 
 

 Reserva
 
Mercacarn S.L. es reserva la facultat en tot moment i sense que calgui previ avís d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d'aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que calgui previ avís, l'accessibilitat a la pàgina Web per raó d'eventual necessitat d'efectuar-hi operacions de manteniment, reparació o millores. 
 

Mercacarn, SL
Aragó 393
08013 Barcelona

 

Teléfono: 934.583.128

mercacarn@mercacarn.com

També pots seguir-nos a...

DADES DE L'EMPRESA

NIF: B60358835
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 26143- foli 1- full B98477

Nºd'autorització sanitaria: 090-XA-1